In-Use

Dankzij de groeiende aandacht voor duurzaamheid van gebouwen is er steeds vaker vraag naar een beoordeling van de duurzaamheid van een in gebruik zijnd (In-Use) gebouw. Hierbij worden zowel de aard van het gebouw zelf (Asset), als het beheer (Building Management) en gebruik (Occupier Management) van het gebouw en de omringende ruimte beoordeeld. Koenders en Partners kan een beoordeling op het gebied van Landgebruik en Ecologie verzorgen voor de onderdelen LE001, LE002 en LE101 (Asset), LE003, LE006, LE102 en LE103 (Beheer) en LE007 (Gebruik) aan de hand van BREEAM-NL ‘Beoordelingsrichtlijn In-Use’.

Koenders en Partners beschikt over de juiste middelen en expertise om:

  • het soort landschap op het perceel (LE001) te bepalen. Op basis van aangeleverde informatie (terreininrichtingsplattegronden, begrenzing etc.), bronnenonderzoek (habitatkaarten, natuurdoeltypekaarten etc.) en een locatiebezoek kan worden bepaald welk(e) landschap(pen) er binnen de perceelsgrenzen aanwezig zijn;
  • de ecologische meerwaarde van groene daken, wanden en plantenbakken (LE002) vast te stellen: Aan de hand van een inrichting/ontwerpgedachte en een visuele inspectie wordt bekeken of de aanwezige groene assets een ecologische meerwaarde bieden;
  • aanwezige voorzieningen voor dieren (LE101) te beoordelen: op basis van een veldbezoek wordt aangegeven welke voorzieningen aanwezig zijn en worden eventuele verdere voorzieningen aanbevolen. Hierbij wordt rekening gehouden met de regionale ligging van het perceel;
  • een beheerplan voor de biodiversiteit (LE003) op te stellen of te beoordelen: op basis van de op het terrein aanwezige groenstructuren kan een beheerplan worden opgesteld (of beoordeeld) om de biodiversiteit te waarborgen, waarin de effecten van de groeninrichting op de lokale flora en fauna worden beschreven;
  • te beoordelen of de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de landschappelijke kenmerken en bouwkenmerken een beleid hanteert om de ecologische kenmerken van het gebouw en het perceel (LE006) te verbeteren: Koenders en Partners kan u handreikingen aanbieden met betrekking tot eventuele clausules (en inbegrepen maatregelen) betreffende het beleid aangaande ecologische kenmerken;
  • een ecologisch onderzoek uit te voeren en toezicht te houden op de implementatie van de voorgestelde maatregelen in de uitvoering (LE102): Aan de hand van bronnenonderzoek wordt een indicatie gegeven van de mogelijk op locatie aanwezige soorten. Middels een veldbezoek worden de resultaten verder gespecificeerd. Naast een inventarisatie van de aanwezige soorten wordt ook een inschatting gemaakt van het potentieel voor plant- en diersoorten, waarbij rekening wordt gehouden met de regionale ligging van het perceel en beschermde soorten die in de omgeving voorkomen. In aanvulling op het in kaart brengen van potentieel voor plant- en diersoorten worden, worden aanbevelingen gedaan om voor plant- en diersoorten de geschikte omstandigheden te creëren. Hierbij wordt rekening gehouden met het ontwerp, terreininrichting en functie van het perceel. Na vaststelling van een definitief beleid kunnen wij daarnaast als erkend ecoloog bevestiging geven dat aanbevelingen voldoende zijn overgenomen;
  • het gebruik van een gedeelde parkeervoorziening (LE103) te beoordelen: Op basis van schriftelijke afspraken kan worden bepaald in hoeverre er sprake is van het gebruik van een gedeelde parkeervoorziening. Een gedeelde parkeervoorziening verlaagt de druk op landschappelijke waarden in de omgeving.