"Vleermuis gevonden? Dat gaat ons tienduizenden euro's kosten!"

Twee vleermuizen die zich verschuilen in een schoolgebouw, zorgen ervoor dat de sloop ervan wordt stilgelegd. De vleermuizen zijn beschermde diersoorten en het Ministerie van Economische Zaken stopt de sloop om een economisch delict te voorkomen. De geplande nieuwbouw wordt met weken vertraagd en men is bang dat het leegstaande gebouw ten prooi valt aan vandalisme. Vertraging in de bouwplanning en beschermingsmaatregelen tegen brandstichting, jagen de kosten omhoog.

Zomaar een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk van sloop- en renovatieprojecten. Het niet naleven van de flora- en faunawet heeft vooral grote financiële gevolgen. Het kost alleen al de bouwketen in heel Nederland tientallen miljoenen euro’s per jaar.

Ecologie komt hierdoor vaak negatief in het nieuws. Projecten moeten soms maandenlang stilgelegd worden vanwege de aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten, zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. De voorbeelden hiervan zijn legio. Vertraging kan voorkomen worden door tijdig rekening te houden met de mogelijke effecten van werkzaamheden op beschermde soorten. 

Een ecologische risico-inventarisatie is dé tool om ecologische aspecten al tijdens de planvorming mee te nemen in de overwegingen van renovatie- of sloopwerkzaamheden. Door aan de hand van een ecologische analyse van het woningbezit een ecologische risico-inventarisatie op te laten stellen, heeft u altijd de beschikking over een achtergronddocument waarin mogelijke risico’s worden omschreven.

De ecologen van Koenders & Partners kunnen op basis van uw woningbestand een document opstellen waarin per type woning de aspecten worden besproken die mogelijk een risico vormen:
-    de gebouwspecifieke kenmerken;
-    de werkzaamheden welke als gevolg van deze kenmerken een potentieel ecologisch risico met zich meebrengen;
-    de beschermde soorten waarop deze risico’s betrekking kunnen hebben;
-    de te nemen maatregelen in het kader van mitigatie en de vervolgstappen in het kader van onderzoek, ontheffingen en bijbehorende compensatie.

Bij de risico-inventarisatie levert Koenders & Partners ook een handig overzicht in de vorm van een ‘stoplichtkalender’ waarin in één oogopslag kan worden bepaald wat de mogelijke risico’s van de  voorgenomen werkzaamheden zijn en in welke periode de werkzaamheden het beste uitgevoerd kunnen worden. Hiermee is tijdig een inschatting te maken of voor toekomstige renovatie- en/of sloopwerkzaamheden nog een uitgebreid ecologisch onderzoek dient plaats te vinden en wordt maandenlange vertraging in de uitvoeringsfase, voorkomen. In de risico-inventarisatie wordt beschreven wat het verwachte tijdsbestek voor de betreffende onderzoeken en een eventuele ontheffingsaanvraag is, waar rekening mee moet worden gehouden. Hierdoor kan van te voren een inschatting gemaakt worden wanneer deze werkzaamheden binnen de kaders van de natuurwetgeving uitgevoerd kunnen worden.

En dat kan héél véél geld schelen.

Op 13 oktober 2016 organiseren wij een Masterclass Ecologie. Tijdens deze interactieve bijeenkomst brengen wij samen met u de belangrijkste aspecten en knelpunten in kaart op het gebied van Ecologie. Gratis aanmelden of meer informatie via bedrijfsbureau@koenders-partners.nl. U bent van harte welkom!