Laat ecologisch onderzoek je niet ‘de das omdoen’!

In 2018 is door Koenders & Partners adviseurs en procesmanagers bv een nader onderzoek naar de das uitgevoerd. Tijdens een ecologische quickscan werden er sporen van de das aangetroffen en in de berm tussen de akkervelden bleek een dassenburcht te zitten. Omdat de das beschermd is door de Wet natuurbescherming was een nader onderzoek noodzakelijk om vast te stellen hoe de das gebruik maakt van het plangebied.

Door middel van een sporenonderzoek en het plaatsen van camera’s is in kaart gebracht hoe de das gebruikt maakt van het gebied. Tijdens de onderzoeken kon al snel worden vastgesteld dat de das in het najaar dankbaar gebruik maakt van het mais op het akkerveld. In het gehele veld waren omgeduwde maisplanten en aangevreten maiskolven aanwezig. De verse graafsporen lieten zien dat de das in het najaar en in de winter actief gebruik maakt van de dassenburcht.

Uit de camerabeelden bleek dat niet alleen twee dassen gebruik maken van dit unieke gebied gelegen aan de rand van het bos. Ook een vos maakte maar al te graag gebruik van de burcht in de afwezigheid van de das en er werd een bunzing, een kleine marterachtige, enkele keren bij de burcht waargenomen. Daarnaast verkende een aantal nieuwsgierige huiskatten uit de omgeving de burcht geregeld en liepen muizen en vogels regelmatig langs de camera’s.

Met een nader ecologisch onderzoek kan door middel van verschillende onderzoeksmethodes worden vastgesteld of en hoe bepaalde beschermde diersoorten gebruik maken van een plangebied. Dit neemt echter wel tijd in beslag. Het is belangrijk om bij een herontwikkelingsproject op tijd te beginnen met een ecologisch onderzoek om vertraging te voorkomen. Bij dit project zullen het foerageergebied en de burcht voor aanvang van de werkzaamheden moeten worden gecompenseerd en zal er een ontheffing voor soortenbescherming op de Wet natuurbescherming moeten worden aangevraagd. Samen met de provincie, de opdrachtgever en onze ecologen kan er naar een pragmatische oplossing worden gekeken.

Meer weten over de Wet natuurbescherming en het uitvoeren van ecologisch onderzoek? Neem dan contact op met de ecologen van Koenders en Partners, via (0)348-478050 of ecologie@koenders-partners.nl

De bijbehorende film kunt u vinden op:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6518828967821217792/

Screenshot_20190326-155913.jpg