Asfaltonderzoeken 

Voorafgaand aan reconstructiewerk van asfaltwegen dient te worden vastgesteld of het (oude) asfalt wel of niet teerhoudend is en of het in aanmerking komt voor (warm) hergebruik. Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever is het mogelijk dat er gericht onderzoek wordt gedaan naar kwaliteit van de deklaag, tussenlaag en onderlaag of een combinatie van deze asfaltlagen.

20181029_104546.jpg

De onderzoekers en adviseurs van Koenders & Partners hebben vele jaren ervaring met het uitvoeren van gecombineerde asfalt-, funderings- en bodemonderzoeken. Hierbij worden de asfaltonderzoeken uitgevoerd conform de CROW publicatie 210. Hierbij wordt voorafgaand aan de uitvoering van het veldwerk een historisch vooronderzoek uitgevoerd alsmede een veldinspectie naar aanwezige reparatievakken, bereikbaarheid en te nemen veiligheidsmaatregelen.

Op basis van verzamelde informatie wordt een boorplan opgesteld waarin verzamelde informatie wordt opgenomen alsmede relevante informatie van bijvoorbeeld de uitgevoerde KLIC-melding. Dit boorplan voor voorafgaand aan de uitvoering van het veldwerk, voorgelegd aan de opdrachtgever.

20181029_102603.jpg

Na goedkeuring en afstemming met de wegbeheerder worden de veldwerkzaamheden uitgevoerd. De geboorde kernen worden meegenomen voor nader laboratoriumonderzoek en de gaten worden vakkundig hersteld met koudasfalt. Van iedere boorlocatie worden foto’s genomen (ook na afronding herstelwerk) welke worden opgenomen in het rapport. Bij eventuele bijzonderheden wordt direct contact opgenomen met de opdrachtgever.

De bevindingen van het veldwerk en het uitgevoerde laboratoriumonderzoek (o.a. PAK-marker en GCMS-analyses) worden overzichtelijk weergegeven in het onderzoeksrapport met een duidelijke schaaltekening van de onderzoekslocatie. Eventuele beslismomenten worden tussentijds afgestemd met de opdrachtgever zodat zij altijd grip houdt tijdens het onderzoek en eventuele wijzigingen daarop.

De rapportage van het uitgevoerde asfaltonderzoek met overzichtelijke tabellen en (deel)conclusies per onderzochte asfaltlaag wordt zo spoedig mogelijk beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever. Hierin zijn o.a. geraamde hoeveelheden opgenomen van vrijkomend teerhoud- en niet-teerhoudend asfalt en adviezen met betrekking tot verwerking van het asfalt en uit te voeren freeswerkzaamheden. Indien gewenst kan in eerste instantie een conceptrapport aan de opdrachtgever worden toegezonden.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over asfaltonderzoeken.