Sloop en Demontage

Ook op het gebied van sloop ontstaat er steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Dankzij onze ruime ervaring op het raakvlak van sloop en ecologie kunnen wij u voorzien van een terdege beoordeling van het onderdeel LE91 aan de hand van BREEAM-NL ‘Beoordelingsrichtlijn Sloop en Demontage’.

Koenders en Partners beschikt over de juiste middelen en expertise om een natuurrapportage op te stellen waarin de aanwezige Flora en Fauna op de locatie (LE91) worden beschreven: Aan de hand van bronnenonderzoek wordt een indicatie gegeven van de mogelijk op locatie aanwezige soorten. Middels een veldbezoek worden de resultaten verder gespecificeerd. Naast een inventarisatie van de aanwezige soorten wordt ook een inschatting gemaakt van het potentieel voor plant- en diersoorten, waarbij rekening wordt gehouden met de regionale ligging van het plangebied en beschermde soorten die in de omgeving voorkomen. Aanvullend wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld waarin wordt aangegeven hoe de aannemer het project kan uitvoeren met minimale schade aan flora en fauna. Indien bovenstaande informatie wordt toegepast in het plangebied, wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen uit de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet, Boswet en het Provinciaal compensatiebeginsel.