Locatie management

Onze adviseurs kunnen het totale locatie management op basis van een individuele en of een integrale aanpak van de verschillende disciplines bij (her)ontwikkelingsprojecten voor u uit handen nemen.

Naast gedegen milieukundige onderzoeken voorafgaand aan een (her)ontwikkelingsproject is een goede afstemming in de uitvoeringsfase tussen de verschillende trajecten (asbest, sloop, bodem en ecologie) in een (her) ontwikkelingstraject van groot belang om onnodige vertraging en nadelige financiële gevolgen te kunnen voorkomen.

Bij het uit handen geven van het gehele locatie management kunnen wij voor u een integrale aanpak en/of een individueel traject verzorgen waarbij steeds gezocht wordt naar een balans tussen de wettelijke kaders, het praktische en financiële meest haalbare insteek:

Fases integrale aanpak locatie management

Voorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase dragen wij zorg voor de uitvoering en onderlinge coördinatie van de onderstaande trajecten:

  • (historische) bouwkundige informatie van gebouw en omgeving

  • uitvoeren asbest, bodem en ecologische onderzoeken

  • verzorgen sloopmelding met betrekking tot asbest- en sloopwerkzaamheden

  • opstellen en indienen ontheffingsaanvraag flora en fauna

  • opstellen en indienen bij bevoegd gezag van een busmelding, indien aangetroffen bodemverontreiniging < 25m3

  • opstellen en indienen bij bevoegd gezag van een saneringsplan, indien aangetroffen bodemverontreiniging > 25m3

  • coördinatie en overleg met de diverse instanties, o.a. overheid, gemeente en nutsbedrijven

 

Bestek fase

In de bestek fase wordt door ons alle relevante verkregen informatie vanuit de voorbereidingsfase in een sloop en/of bodemsaneringsbestek op basis van de RAW systematiek en/of een technische werkomschrijving verwerkt. 

Op basis van het opgestelde documenten kunnen wij een directieraming afgeven welke als onderleggen kan dienen voor het vast stellen van een budget.

Aanbestedingsfase

De aanbestedingsfase omvat de selectie van de aannemers, het kennis laten maken van de aannemers met het project en het beoordelen op volledigheid en correctheid van de ingediende aanbestedingsdocumenten door de aannemers.

Directievoering en toezicht

In de uitvoeringsfase zullen onze ervaren en gecertificeerde medewerkers toezichthouden en controleren op o.a. de gemaakte afspraken, voortgang, veiligheid, wet- en regelgeving financiële status en oplevering.

 

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie omtrent onze specifieke invulling, kennis en vakinhoudelijke advies voor uw project.